Szakoktatói, Iskolavezetői és VIBI etikai kódex

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ SZAKOKTATÓK

ETIKAI KÓDEXE

(Abban az esetben, ha iskolavezető illetve vizsgabiztos vagy, és egyetértesz a szakmai minimumot rögzítő GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ SZAKOKTATÓK ETIKAI KÓDEXÉBEN foglaltakkal, úgy Te is regisztrálj, és állj ki a szakma etikai szabályaiért.)

Ezen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) olyan etikai, magatartási alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak a gépjárművezető-képző szakoktatók (a továbbiakban: Oktató) önként választott hivatásának alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek. A Kódex célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon, tisztességes piaci verseny és üzleti magatartás tekintetében morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a hivatáshoz nem méltó magatartások felismeréséhez
1. Az együttműködésről és kommunikációról

a. Az Oktató együttműködik kollégáival, tanulóival, velük kulturáltan, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés szellemében érintkezik.

b. Önzetlen támogatást nyújt, a problémák megoldását elősegítő légkör kialakítására törekszik.

c. Tudását, gyakorlati tapasztalatait megosztja kollégáival, tanulóival. Együttműködését a bizalmi elvre építi annak érdekében, hogy a képzés az egyéni tudás és felkészültség alapján, a szakmaiság követelményeinek maximális betartása mellett, teljes körűen valósuljon meg.

2. A munka minőségéről

a. Az Oktató jól ismeri a tevékenységét szabályozó előírásokat, hivatásának írott és íratlan szabályait, munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon, jogszerűen és szakszerűen végzi.

b. Munkája során törekszik arra, hogy tanulói – képzésük sikeres befejezését követően is – biztonságosan, felelősségteljesen tudjanak részt venni a közúti közlekedésben.

c. Bővíti szakmai ismereteit, fejleszti képességeit.

d. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg.

3. A tisztességről

a. Az Oktató becsületes, fegyelmezett, kötelességtudó, visszautasít minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól és jelen Kódex rendelkezéseitől való eltérésre irányul.

b. Elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.

c. Munkája során a tudomására jutott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.

d. Munkája során törekszik a tisztességes megélhetést biztosító bérezésre, és elutasítja a tanulók megkárosítására, megtévesztésére irányuló tisztességtelen piaci magatartást.

e. TÖRÖLVE

4. A megjelenésről, környezettudatosságról

a. Az Oktató gépjárművének és személyének megjelenésével – ideértve, de nem kizárólagosan, a tisztaságot és ápoltságot – igyekszik a szakma pozitív társadalmi megbecsülését, elfogadottságát erősíteni, képviselni.

b. Az Oktató hivatásának gyakorlása során kerüli a szélsőséges, kihívó, alkalomhoz nem illő megjelenést és viselkedést, rendben és tisztán tartja környezetét.

5. A nyilvánosságról

A Oktató jelen Etikai Kódex elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

a. a SZAKOE és a vele együttműködő szervezetek a honlapjaikon és kiadványaikban szerepeltessék az Etikai Kódexet elfogadó és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartó Oktatók között;

b. amennyiben a SZAKOE Etikai Bizottsága döntése alapján az Oktató nem az Etikai Kódexnek megfelelően végzi munkáját, úgy törlésre kerüljön az Etikai Kódexet elfogadó Oktatók – SZAKOE által közzétett – listájáról.

Csatlakozáshoz kattintson ide