Autósiskolai etikai kódex (érvényes: 2016.12.15-től)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ AUTÓSISKOLÁK

ETIKAI KÓDEXE

Ezen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) olyan etikai, magatartási alapszabályokat tartalmaz, amelyek igazodnak az autósiskolák (a továbbiakban: Képzőszerv) képzési tevékenységének szakmai alapkövetelményeihez, és annak kötelező jogi előírásaival együtt, egymást erősítve érvényesülhetnek. A Kódex célja, hogy erkölcsi iránymutatásul szolgáljon a tisztességes piaci verseny és üzleti magatartás tekintetében, morális alapot biztosítson a felmerülő szakmai döntésekhez, továbbá zsinórmértékül szolgáljon a kifogásolható, a szakmai tevékenység elvárt színvonalához nem méltó magatartások felismeréséhez.

 1. Az együttműködésről és kommunikációról

A Képzőszerv stabil keretet és szakmai hátteret nyújt szakoktatóinak (továbbiakban: Oktató) egymás közti, illetve a tanulók és Oktatók közötti hatékony együttműködéshez. A Képzőszerv az esetleg felmerülő problémák megoldását elősegítő légkör kialakítására törekszik. A Képzőszerv a képzésben résztvevők és a képzésben közreműködők  együttműködését a bizalmi elvre építi annak érdekében, hogy a képzés az egyéni tudás és felkészültség alapján, a szakmaiság követelményeinek maximális betartása mellett, teljes körűen valósuljon meg.

 1. A munka minőségéről
  1. A Képzőszerv a tevékenységét szabályozó előírásoknak, valamint a szakma írott és íratlan szabályainak megfelelően működik, magas szakmai színvonalon, jogszerűen és szakszerűen látja el tevékenységét.
  2. A Képzőszerv az Oktatói bevonásával nyújtott képzési szolgáltatása során alapvető feladatának tekinti, hogy a tanulói – képzésük sikeres befejezését követően is – biztonságosan, felelősségteljesen tudjanak részt venni a közúti közlekedésben.
  3. A Képzőszerv folyamatosan bővíti munkatársainak szakmai ismereteit, fejleszti képességeit. Az elkövetett hibák elemzésével mindent megtesz azért, hogy azok ne ismétlődjenek meg.
 2. A tisztességről
  1. A Képzőszerv – a tanulói és társadalmi elvárásoknak megfelelően – olyan szakmai, szervezeti és erkölcsi hátteret biztosítfőállású vagy szerződéses jogviszonyban lévő munkatársai számára, amely biztosítja a tisztességes megélhetés lehetőségét, valamint a nyugodt és jogszerű munkavégzés körülményeit.
  2. A Képzőszerv működése során megszerzett és felhalmozott információkat jogtalan előny szerzésére, hátrány okozására nem használja, annak még a látszatát is elkerüli.
  3. A Képzőszerv nem kísérel meg piaci előnyt szerezni valótlan és nyilvánvalóan irreális,a tanulók megtévesztését vagy megkárosítását célzóképzési árak közzétételével. Ennek még a látszatát is elkerüli.
  4. A Képzőszerv csakis a jogszabályi előírásoknak megfelelő Oktatót és a –SZAKOE által közzétett– Szakoktatói Etikai Kódexet elfogadó Oktatókat foglalkoztat, a foglalkoztatásukat írásbeli szerződés alapján törvényesen, ellenőrzötten és etikusan végzi.
  5. A Képzőszerv elutasítja a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fellép.
  6. A Képzőszerv képzési tevékenysége során tiszteletben tartja a szerzői jogra vonatkozó törvényi szabályozást és kizárólag jogtiszta, a jogszabályi követelményeknek és a szakmai elvárásoknak egyaránt megfelelő tananyagokat, tansegédleteket alkalmaz (ideértve a tanulók számára juttatott, előírt vagy ajánlott tananyagokat is).
 3. A társadalmi felelősségvállalásról
  1. A Képzőszerv munkája során folyamatosan felelősséget vállal a közlekedésbiztonságért, környezetért, kultúráért, valamint mindenért, amit értékteremtő munkájával akár a legkisebb mértékben is befolyásolni tud.
  2. A Képzőszerv munkája során törekszik az innovációra, ami lehetőséget biztosít mind szellemi, mind technikai szempontból a szakmai-üzleti változások rugalmas követésére.
 4. A nyilvánosságról 

  A Képzőszerv jelen Etikai Kódex elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy:

  1. a SZAKOE és a vele együttműködő szervezetek a honlapjaikon és kiadványaikban szerepeltessék az Etikai Kódexet elfogadó és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartó Képzőszervek között,
  2. amennyiben a SZAKOE Etikai Bizottságának döntése alapján a Képzőszerv nem az Etikai Kódexnek megfelelően végzi munkáját, úgy a Képzőszerv törlésre kerüljön az Etikai Kódexet elfogadó Képzőszervek –SZAKOE által közzétett– listájáról.

 

There are many ways to resolve slow Mac performance. In the beginning, start the Activity Monitor and look whether there are any issues with memory use. Choose Quit to end the process you are experiencing. If the process is taking up excessive memory then you should close it then try it again. Alternatively, you can also use the System Memory tab to check if there are any other slow processes that are running on your Mac.

A CPU issue is another reason for slowness on your Mac. If you’re running a program which is making use of CPU, it’s best to stop it. In the Activity Monitor, click on the “X” button that is located under the icons. Then, you can utilize Google to find programs that use excessive CPU power, if you aren’t sure which apps are. This should give you a pretty good idea of which applications are causing your Mac to be slow.

Your Mac could also be slowing down when it is loaded with too many programs. Too many applications consume excessive memory, making the operating system slow. You can try deleting any files you’re not using, or simply move the files to a different location. Open Activity Monitor to see a list of running processes in your Mac. A few errors should appear – this is an indication that your Mac is running multiple programs at once.